История

„Грийнхаус Пропъртис“ АД е търговско дружество, регистрирано в България и със седалище и адрес на управление: гр. София – п. к. 1592, бул. „Христофор Колумб“ №43. Съдебната регистрация на дружеството е направера през 2009 г. в гр. Варна. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенция по вприсванията с ЕИК: 200923185.