Съвет на директорите

„Грийнхаус Пропъртис“ АД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 лица, както следва:
  • Ива Христова Гарванска-Софиянска – Изпълнителен директор
  • Пламен Пеев Патев – член на Съвета на директорите
  • Николай Атанасов Дачев - член на Съвета на Директорите


Оперативното ръководство и представителството на „Грийнхаус Пропъртис“ АД се осъществява от изпълнителния член на Съвета на директорите Ива Христова Гарванска–Софиянска.