Акционерна структура

Greenhouse-properties-Doc.pdf
Greenhouse-properties-Reg.pdf
Greenhouse-properties-Resume.pdf

Основният капитал на „Грийнхаус Пропъртис“ АД е в размер на 850,000 /осемстотин и петдесет хиляди/ лева, разпределен в 850,000 броя налични, поименни, непривилегировани акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев всяка една.

Мажоритарен акционер в „Грийнхаус Пропъртис“ АД е Kamalia Trading Limited, притежаващ 51% от капитала на дружеството. Мажоритарният акционер не притежава различни права на глас.