Информация за одиторите

Финансовият одит на дружеството се извършва от Петранка Георгиева Иванова, регистриран одитор, диплома № 314, с адрес: гр. София, бул. "Цар Борис" III, № 257, вх. А.